1. VERİ SORUMLUSU
  1. Tasarruf etme programı (“Monay”) hizmetlerinden faydalanmak isteyen veri sahiplerinin (“Danışanlar”) kişisel verileri, veri sorumlusu sıfatıyla Monai Finansal Pazarlama Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

   

  1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

   Şirketimiz tarafından toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Danışanlar için hedef belirlenmesi, bütçe oluşturulması, tasarruf yapılmasının sağlanması, Danışanlar’ın harcamalarının takibi ve talep yönetimine ilişkin süreçler bakımından,

  •   Monay programı kapsamında sunulan hizmetlerden Danışanlar’ın faydalandırılmasına ilişkin süreçlerin planlanması ve/veya icrası,
  •   Şirketimiz tarafından yürütülen idari ve/veya operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ile iş sürekliliğinin sağlanması için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

  amaçları (“Amaçlar”) kapsamında işlenebilecektir.

   

  1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

  Şirketimiz tarafından toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Danışanlar’ın Monay programı kapsamında sunulan hizmetlerden faydalandırılabilmesi amacıyla yurt içinde veya yurt dışında yerleşik hizmet temin edilen tedarikçilerimiz ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla  paylaşılabilecektir.

   

  1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

  Kişisel verileriniz Monay programı kapsamında sunulan hizmetlerden faydalandırılabilmeniz amacıyla Şirketimizin internet sitesi (www.monay.com.tr), Şirketimizin mobil uygulaması, Şirketimizin Facebook mesajlaşma servisi, Şirketimizin Whatsapp hattı, telefon ve e-posta kanallarıyla(yöntemleriyle) elektronik ortamdan toplanacaktır. Ayrıca, kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen sözleşmenin kurulması ve/veya ifası, meşru menfaat ve bulunması halinde açık rıza kişisel veri işleme şartları kapsamında toplanacaktır.

   

  1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

  Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  •   Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  •   Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  •   Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  •   Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  •   Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  •   Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  •   İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
  •   Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

  Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, 

  https://s.monay.com.tr/storage/files/documents/2019/11/22/veri-sahibi-basvuru-formu-UCPk.pdf  adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.