1. TARAFLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ("Sözleşme") aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

 

SAĞLAYICI    

Unvan: 

Monai Finansal Planlama A.Ş.

 

Adres: Ahi Evran Cd, Nazmi Akbacı Ticaret Merkezi, No: 5 / 227, 34398 Maslak, Sarıyer, Istanbul

 

Telefon: (0212) 289 54 55

E-Posta: [email protected] 

Mersis: 0622 0944 1750 0001

 

 

ALICI          :

Ad-Soyadı:

Adres:

Telefon:

E-posta:


 1. HİZMET, BEDEL VE ÖDEME

İşbu Sözleşme’nin konusu; Sağlayıcı’ya ait www.monay.com.tr , https://www.facebook.com/monayapp/ ve bağlı mobil uygulamalarında ( “Web Sitesi”) gösterilen Hizmetlerin Uygulama İçi Satın Alma Uygulama Mağazası Aracılığıyla mobil uygulamanın indirilmesi ve uygulamaya girilmesi suretiyle Alıcı’ya “soru-cevap şeklinde” finansal konular hakkında bilgi verilmesi ve farkındalığın arttırılmasına yönelik bir hizmet olup (bu hizmet belirli sermaye piyasası araçlarının alım satımını teşvik edici ifadeler içeren veya başka bir surette yatırımcı kararlarını etkileyebilecek yorum ve tavsiyeleri içermemektedir.), Alıcının sağlayıcı da ki uzmanlarla telefon görüşmesi sırasında Alıcı’nın sorularının yanıtlandırılması suretiyle kendisine destek sunulması hizmetlerini (“Hizmet”) kapsamaktadır. Bu Sözleşme ile Hizmetin sağlanması ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması amaçlanmıştır. Hizmet türü ve bedeli aşağıda belirtildiği gibidir.

 

HİZMET TÜRÜ        : 15 dakikalık telefon görüşmeleriyle Monay kullanıcılarının yatırım tavsiyesi dışındaki finansal konular hakkında bilgi verilmesi

 

HİZMET BEDELİ     :

ÖDEME BİLGİLERİ :

FATURA BİLGİLERİ   :

Adı/Soyadı/Unvanı    :

Adres :

Telefon :

Faks :

E-posta/Kullanıcı Adı :

 1. ALICI'NIN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

3.1. ALICI, aşağıdaki hususlarda, işbu Sözleşme'nin ALICI tarafından İnternet Sitesi'nde kabulü ile kurulmasından ve gerek siparişi, gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce İnternet Sitesi'nin ilgili sayfaları-kısımlarındaki tüm genel-özel açıklamaları incelediğini, okuduğunu, anladığını ve kendisine gerekli bilgilendirmenin yapıldığını kabul eder.

 

 1. a)SAĞLAYICI'nın unvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri,
 2. b) İnternet Sitesi'nde gösterilen Hizmetlerin temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı, ödeme şekli ile cayma hakkına ilişkin ön bilgilerin tarafına ulaştığını, okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyit onayları verdiğini kabul eder.
 3. c)SAĞLAYICI'nın mensubu olduğu Meslek Odası (İTO-İstanbul Ticaret Odası) ve ITO'nun meslek ile ilgili öngördüğü davranış kuralları bilgisinin edinebileceği elektronik iletişim bilgileri (Telefon: 444 0 486, www.ito.org.tr)
 4. d)SAĞLAYICI tarafından uygulanan ALICI bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve ALICI'ya elektronik iletişim kuralları ile ALICI'nın bu hususlarda SAĞLAYICI'ya verdiği izinler, ALICI'nın kanuni hakları, SAĞLAYICI'nın hakları ve tarafların haklarını kullanım usulleri,
 5. e)Alıcı Uygulama Mağazası üzerinden Monay ait uygulamayı indirerek ve uygulamaya girerek Sağlayıcı tarafından sağlanan hizmeti seçebilmektedir. Hizmet ödemesi, Alıcı’nın ilgili Uygulama Mağazası’nda kayıtlı kredi kartı veya banka kartından otomatik olarak tahsil edilecek olup; Alıcı’nın ödeme yapması ile Hizmet, Sağlayıcı tarafından Alıcı’ya anında verilmeye başlanacaktır.
 6. f)Sözleşme konusu Hizmetler için SAĞLAYICI tarafından kabul edilen ödeme yöntem-araçları ile Hizmetler'in temel özellik-nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dahil olmak üzere ALICI'nın SAĞLAYICI'ya ödeyeceği toplam bedel),
 7. g)Ürünler ile ilgili diğer ödeme/tahsilat bilgileri ile Sözleşme'nin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda tarafların sorumlulukları,
 8. i)ALICI'nın cayma hakkına sahip olmadığı hizmetler,
 9. j)ALICI'nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda ALICI'nın cayma hakkını kaybedeceği,
 10. k)Cayma hakkı olan Hizmet, Ürün cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, olağan işleyişine veya teknik özelliklerine uygun kullanılmamasından ötürü bozulduğu veya bir değişikliğe uğradığı takdirde ALICI'nın cayma talebinin kabul edilmeyebileceği ve her durumda SAĞLAYICI'ya karşı sorumlu olacağı, SAĞLAYICI'nın kabul ettiği hallerde söz konusu bozukluğa veya değişime göre uygun bulduğu bir tutarı ALICI'ya yapacağı geri ödemeden mahsup edebileceği,
 11. l)  ALICI’nın İnternet Sitesi’nde dönem dönem uygulanabilecek çeşitli fırsatlara ilişkin yararlanma koşullarının (özel şartlar) detaylarını,
 12. m)Mahiyetine göre bu Sözleşme'de de yer alan diğer tüm Hizmet şartları ile işbu Sözleşme ALICI tarafından İnternet Sitesi'nde onaylanarak kurulduktan sonra ALICI'ya elektronik posta ile gönderildiğinden ALICI tarafından istenen süre ile saklanıp buradan erişilebileceği, SAĞLAYICI'nın da üç yıl süre ile nezdinde saklayabileceği.
 13. n)Uyuşmazlık hallerinde ALICI'nın SAĞLAYICI'ya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını, 6502 Sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri'ne yapabileceği.

 

 1. CAYMA HAKKI

 

4.1. Sözleşme konusu Hizmet, 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca ALICI tarafından tüketici sıfatıyla Cayma Hakkının kullanılmayacağı hizmet türlerindendir. Açıklanan nedenlerle söz konusu yönetmelikler kapsamında cayma hakkına ilişkin olarak yer alan hükümler işbu sözleşme kapsamı dışındadır.

 1. GENEL HÜKÜMLER

5.1. ALICI, İnternet Sitesi’nde Sözleşme konusu Hizmet’in temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ilgili ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SAĞLAYICI tarafından ALICI'ya verilmesi gereken adresi, Sözleşme konusu Hizmet’e ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. Hizmet ödemesi, Alıcı’nın ilgili Uygulama Mağazası’nda kayıtlı kredi kartı veya banka kartından otomatik olarak tahsil edilecek olup; Hizmet, SAĞLAYICI tarafından Alıcı’ya anında verilmeye başlanacaktır.

5.3. Sipariş Ön Bilgilendirme Formu’nun onaylanarak işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin akdedilmesinden sonra, herhangi bir nedenle Hizmet bedeli ödenmez ise veya banka ödemesi iptal edilirse, ALICI’nın Hizmet bedelini ödeyerek SAĞLAYICI’yı bilgilendirmesine kadar SAĞLAYICI Hizmeti vermekten imtina eder.

5.4. ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılmasından dolayı, Hizmetin başlamasından sonra ilgili banka veya finans kuruluşunun Hizmet bedelini SAĞLAYICI’ya ödememesi halinde, SAĞLAYICI tarafından ALICI’ya verilen Hizmet derhal durdurulacaktır.

5.5. ALICI, aldığı Hizmetin yenilenmesine hizmet süresinin sona ereceği tarihe kadar onay vermezse, ALICI’nın üyeliği kendiliğinden sona erecektir.

5.6. ALICI aldığı Hizmeti ancak SAĞLAYICI tarafından Sözleşme koşullarında değişiklik yapılması veya Hizmetten yararlanmasını engelleyecek geçerli bir sebebin varlığı halinde iptal edebilecektir.Bu durumda Hizmetten faydalanmayacağı dönem hesaplanarak ödemiş olduğu Hizmet bedelinin geri kalan kısmı Alıcı’ya 15(onbeş) gün içinde iade edilecektir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ilgili tutar, Hizmetin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 3(üç) iş günü içerisinde ilgili bankaya iade edilir.Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SAĞLAYICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SAĞLAYICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının alacağı sürenin SAĞLAYICI’nın sorumluluğunda olmadığını bilmekte ve kabul etmektedir.

5.7. SAĞLAYICI, Sözleşme konusu Hizmetin eksiksiz, ALICItarafından belirtilen bilgi ve hedeflere uygun olarak ifa edilmesinden sorumludur. SAĞLAYICI, işbu Sözleşme’deki yükümlülüklerinden herhangi birini, iyi niyetle zamanında ve Sözleşme’ye uygun olarak yerine getirmeye gayret etmesine rağmen, telefon bağlantısının kesintiye uğraması, erişimin kamu makamları tarafından durdurulması gibi bir mücbir sebep nedeniyle geciktirir veya hiç yerine getirmezse, bundan ötürü temerrüde düşmüş sayılmayacak ve ifa zamanı söz konusu mücbir sebebin devamı süresince ertelenecektir.ALICI, bu durumlar için SAĞLAYICI’dan herhangi bir ad altında tazminat talep etmeyecektir.

5.8.

 1. 9.ALICI, SAĞLAYICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SAĞLAYICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SAĞLAYICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

5.10. ALICI, SAĞLAYICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

5.11.Tüketiciler talep ve şikayetlerini yukarıda bulunan SAĞLAYICI’nın adres, telefon ve e-posta adreslerine iletebilirler. Bu şekilde bir çözüme bağlanması mümkün olmadığı takdirde dileyen Tüketiciler şikayet ve itirazları konusunda başvurularını T.C.Ticaret Bakanlığı'nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde Tüketicilere hizmetin sağlandığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne yapabilirler.

5.12. ALICI, Hizmet ile ilgili talep ve şikayetlerini işbu Sözleşme'nin giriş kısmındaki SAĞLAYICI iletişim kanalları ile SAĞLAYICI’ya bildirebilir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR

6.1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek ALICI’ya ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, mali veriler vb. bilgiler;

*, ürün ve hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde- siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, ALICI’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile ALICI ile SAĞLAYICI arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin SAĞLAYICI adına yerine getirilmesini sağlamak için SAĞLAYICI, SAĞLAYICI iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir.

6.2. ALICI’lara, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için Monai Finansal Planlama A.Ş. tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir, ALICI kendisine ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul etmiştir.

6.3. ALICI tarafından İnternet Sitesi'nde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, SAĞLAYICI tarafındaki kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI’ya ait cihazlardan girildiğinden ALICI tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI’ya aittir.

6.4. ALICI SAĞLAYICI'ya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurulmasını talep edebilir. ALICI'nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. ALICI isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda SAĞLAYICI'ya her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Söz konusu başvurular incelenerek yasal süresi içerisinde ALICI’ya mevzuatta öngörülen sürelerde dönüş yapılacaktır.

6.5. Internet Sitesi'ne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; SAĞLAYICI'nın anlaşmasına göre diğer üçüncü sahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Monai Finansal Planlama A.Ş.’ne aittir.

6.6. Internet Sitesi'nden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden SAĞLAYICI sorumlu değildir.

 

 1. DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME

7.1. Bu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SAĞLAYICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur. Taraflar, Sözlesme'nin uygulanmasından ve yorumundan doğan ihtilaflarda mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dahilinde ALICI ve SAĞLAYICI’nın ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri aşan durumlarda ALICI'nın ve SAĞLAYICI’nın Tüketici Mahkemeleri yetkili olacağını kabul etmiştir.

 1. YÜRÜRLÜK VE GEÇERLİLİK

8.1.Alıcı, işbu Sözleşme ve Sözleşme’nin ayrılmaz parçasını oluşturan EK- Kullanıcı Sözleşmesi ile Sipariş Ön Bilgilendirme Formu’nda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu Hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli vs. ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda önceden bilgi sahibi olduğunu, ön bilgileri İnternet Sitesi’nde elektronik ortamda gördüğünü ve( ilgili Sözleşme ayrıca Alıcı’nın vermiş olduğu e - mail adresine de gönderilmektedir .) tüm bunlara elektronik ortamda onay vererek Hizmeti satın aldığını ve işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini beyan eder.

8.2.İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.

EK: Kullanıcı Sözleşmesi