ELEKTRONİK PARA HESAP SÖZLEŞMESİ
TURK Elektronik Para A.Ş. – Elektronik Para Sözleşmesi – Rev.004

1. TARAFLAR

KULANICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

BİREYSEL KULLANICI
İsim-Soyisim : |ADSOYAD|
TCKN : |TC|
Adres : |ADRES|
E-Posta : |EPOSTA|
Telefon : |TEL|
   

 

ELEKTRONİK PARA KURULUŞUNA İLİŞKİN BİLGİLER
Unvanı : TURK Elektronik Para A.Ş.
Mersis : 0871053107900001
Adres : Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi 2405. Sokak No: 5 ÇANKAYA / ANKARA
(Bundan böyle işbu sözleşmede ‘TURK’ olarak anılacaktır) aşağıda belirtilen hususlarda tam bir anlaşmaya varmışlardır. Bundan böyle ‘KULLANICI’ ve TURK müştereken “Taraflar”, münferiden “Taraf” olarak anılabilecektir.

 

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

Bu sözleşmenin konusu, TURK nezdinde Elektronik Para Hesabı hamili olan bireysel kullanıcıların (bundan böyle kısaca “KULLANICI” olarak anılacaktır) hesaplarında işlem yapabilmesi, elektronik para hesabına bağlı kartların üretilmesine ilişkin hususlar ile ilgili Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 • 3.1. KULLANICI’nın sorumluluğu, sadece hesap numarası ve şifre kullanımının yeterli olduğu işlemler açısından elektronik para hesabı bilgilerinin teslim alınmasıyla ya da öğrenilmesiyle başlar. Elektronik Para numarası ve şifrenin, KULLANICI dışındaki kişiler tarafından kullanılması yasak olup bunların her ne şekil ve surette olursa olsun başkaları tarafından kullanılmasından doğacak her türlü hukukî, malî ve cezaî sorumluluk KULLANICI’ya aittir. Bu nedenle KULLANICI, elektronik para hesap numarası ve şifresinin üçüncü şahısların eline geçmesini engellemek için her türlü önlemi almakla yükümlüdür. Bundan doğacak olan zararlardan TURK sorumlu değildir.

 • 3.2. KULLANICI, elektronik para hesabına TURK’un belirleyeceği yükleme kanalları ile fon yükleyebilir, elektronik para hesabını ödeme aracı olarak kullanabilir, harcama ve para transferi yapabilir. TURK yükleme ve harcama kanallarını değiştirme, yeni kanallar ekleme hakkına ve yetkisine sahiptir. Yükleme kanalları ile yükleme yöntemleri www.turkpara.com.tr adresinden ya da 0850 988 88 88 numaralı destek merkezinden temin edilebilir.

 • 3.3. Elektronik para hesabının açılışı sırasında KULLANICI’dan Mali Suçları Araştırma Kurulu düzenlemeleri ile 6493 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri kapsamında kendisine ait bilgi ve belgeleri TURK’a vermeyi kabul eder. TURK söz konusu bilgi ve belgeleri vermekten imtina eden kişilerin hesap açılış taleplerini reddedebilir.

 • 3.4. KULLANICI, elektronik para hesabına kredi kartı ile yapılanlar da dahil olmak üzere fon yükleme işlemlerini sadece işbu Sözleşmede belirtildiği şekilde ve amaçla kullanacağını kabul ve beyan eder.

 • 3.5. TURK kredi kartı ile elektronik para hesabına yüklenen fonların iadesi için valör belirleme hakkına sahiptir. KULLANICI, TURK tarafından tek taraflı olarak belirlenen komisyon oranları ile işlem ücretlerini ödemek sureti ile elektronik para hesabına kredi kartı ile yüklenen tutarların valörünü beklemeksizin dilediği tarihte belirtmiş olduğu banka hesabına ilgili tutarın transferini talep edebilir.

 • 3.6. KULLANICI, Yürürlükteki Mevzuat kapsamında elektronik para hesabı için kimlik tespitini zorunlu kılmayan azami limitler dâhilinde ya da kimlik tespiti prosedürünü gerçekleştirerek bu limitleri TURK’un tek taraflı olarak belirleyeceği sınırda artırarak elektronik para hesabı ve buna bağlı kart kullanımını gerçekleştirebilir. Yürürlükteki Mevzuat uyarınca düzenleyici kurumların limitleri değiştirmesi durumunda bu limitler güncellenecek KULLANICI, limit güncellemeleri sebebi ile zarara uğradığı iddiası ile TURK’dan herhangi bir alacak ya da tazminat talebinde bulunamaz. KULLANICI, limiti aşacak şekilde işlem yapması halinde yapılacak işlemden komisyon kesileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

 • 3.7 TURK mevzuat hükümleri ve kendi risk politikası kapsamında fon yükleme işlemlerinde şüpheli gördüğü işlemleri reddetme, işlem tutarını bloke etme ve işlemin güvenliği açısından bilgi ve belge talep etme hakkına sahiptir.

 • 3.8. KULLANICI, TURK ÖDEME SİSTEMİ üzerinden yapacağı tüm işlemleri 3D Güvenli Ödeme ve SSL sertifikalı web sayfası üzerinden yapacağı için; HASSAS ÖDEME VERİSİ girilerek gerçekleştirilen tüm işlemler KULLANICI’nın bizzat kendisi tarafından yapılmış sayılır ve KULLANICI ya da 3. kişilerce itirazı kabil değildir.

 • 3.9. Kredi kartı ile yapılan fon yükleme işlemine yönelik TURK’ a iletilecek harcama itirazı taleplerinde TURK Bankanın kendi hesabından mahsup ettiği tutarı KULLANICININ elektronik para hesabından mahsup etme hakkına sahiptir.

 • 3.10. KULLANICI kart kullanımı ile ilgili olarak yapacağı şikâyet ve itiraz başvurularını, TURK’un web sayfasında yer alan yöntemler aracılığıyla yapmak zorundadır. TURK başvuru tarihinden itibaren yirmi (20) gün içinde KULLANICININ başvuru yöntemini kullanarak ve gerekçeli bir şekilde cevaplayacaktır.

 • 3.11 Elektronik para hesabı ve bu hesaba bağlı kartın iş bu sözleşme ile özgülenmiş amacı dışında kullanılması yasak olup bu şekilde kullanımdan doğacak her türlü sorumluluk KULLANICI’ya aittir. KULLANICI’nın hesabın özgülendiği amaç dışında kullandığının tespiti halinde TURK, herhangi bir ihtar veya ihbara gerek olmaksızın elektronik para hesabını ve kartını derhal bloke etmeye ve bu hususta doğacak her türlü zararı KULLANICI’dan tahsil etmeye yetkilidir.

 • 3.12 TURK, KULLANICI’dan Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesinin 3. fıkrası ve 40. maddesi çerçevesinde işbu sözleşme kapsamında sunduğu elektronik para hesabına fon yükleme, yüklenen fonların harcanması ve diğer hizmetler karşılığında ücret ve komisyon talep edebilir. Ücret ve komisyonların kapsamı TURK tarafından tek taraflı olarak değiştirilip genişletilebilir. KULLANICI işbu Sözleşme uyarınca kendisine yapılan bildirimi müteakip ücret ve komisyonlarda yapılan değişiklik nedeniyle Sözleşmeyi fesh etmediği takdirde TURK tarafından sunulan hizmetleri kullandığı sürece https://param.com.tr/Ucretler-ve-Limitler.aspx web sayfasında yayımlanan ücret ve komisyonların kendisinden tahsil edileceğini kabul eder.

 • 3.13. KULLANICI, TURK’un doğrudan üyesi olduğu ve kurallarına uymak zorunda olduğu Mastercard / Visa / Troy / Discover ile ileride üyesi olacağı kartlı ödeme sistemleri, uygulamaları ile ilgili yürürlükte olan yasal mevzuata, TURK’un çıkartacağı ve kendisine bildireceği dâhili talimatlara, Kart Sistemleri kuralları ve genel bankacılık uygulamaları ile bunlarla ilgili değişikliklere derhal ve ayrıca bir ihbara gerek olmaksızın uymayı kabul beyan ve taahhüt eder.

 • 3.14. TURK Ödeme Sistemi Genel Şartlar ve Koşullar Çerçeve Sözleşmesi (“https://param.com.tr/dosya/Cerceve-Sozlesme.pdf”) iş bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını teşkil etmektedir. KULLANICI, iş bu sözleşmenin imzalanması ile birlikte kendiliğinden TURK Ödeme Sistemi Genel Şartları ve Koşullar Çerçeve Sözleşmesi’ne tabi olacaktır. İşbu Sözleşme’nin imzalanması ile KULLANICI, TURK Ödeme Sistemi Genel Şartlar ve Koşullar Çerçeve Sözleşmesi hakkında bilgilendirildiğini ve bunu bildiğini açık bir şekilde teyit etmekte ve içeriğini tamamen kabul etmektedir.

 • 3.15. KULLANICI’nın elektronik para hesabına ilişkin yasal mercilerden, kurumlardan gelen taleplerde sayılanlarla sınırlı olmamak üzere yazışma masrafları, vekalet harcı, vekalet pulu vb. masraflar KULLANICI’nın muvafakatine ihtiyaç olmaksızın TURK tarafından bloke edilip hesaptan tahsil edilecektir.

 • 3.16. KULLANICI, işbu sözleşme kapsamında 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler uyarınca; her türlü ön ödemeli kart talebi ve işlemlerinde kendi adına ve hesabına hareket ettiğini, başkası adına hareket etmediğini,kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket etmesi halinde kimin hesabına işlem yaptığını ve yetki durumu ile hesabına hareket edilen gerçek veya tüzel kişiliğin kimlik bilgileri ve teyidine ilişkin belgelerini işlemlerin yapılmasından önce TURK’a derhal yazılı olarak bildireceğini beyan ve taahhüt eder.

4. MONAY KART’IN KULLANIMI

KULLANICI, perakende satışlarda veya online satışlarda elektronik para hesabına bağlı kart kullanmak suretiyle işlem yaptığında yahut UYAP veznelerinden kartsız olarak OTP SMS ve benzeri doğrulama sistemleri aracılığıyla yapacağı işlemlerde kayıt sırasında girmiş olduğu kullanıcı bilgilerinin, yasal şartlara ve Kart Kuruluşları’nın kurallarına uygun olarak ödemenin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli görülen ölçüde paylaşılmasına onay vermektedir.

5. KİŞİSEL VERİLER
 • 5.1. TURK, işbu sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması ve işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar olmak kaydıyla KULLANICI’nın Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Müşteri İşlem Verisi ve Pazarlama Verisi, Finansal Bilgi kişisel verilerini işleyebilir, aktarabilir, silebilir, yok edebilir veya kimliği belirli bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirebilir.

 • 5.2. TURK, çıkardığı ve/veya çıkaracağı ortak markalı kartlara dair KULLANICI’nın Hassas Ödeme Verileri ve kişisel güvenlik bilgileri hariç kullanıcı bilgilerini , işbu sözleşme ile üstlenilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi sebebiyle iş ortakları ile paylaşabilir.

 • 5.3. TURK, KULLANICI bilgilerini alınacak izne istinaden kendilerine fayda sağlanması, kişiye özel kampanya düzenlenmesi ve promosyon çalışması yapılması gibi sebeplerle işleyebilri ve iş ortakları ile paylaşılabilir.

 • 5.4. TURK ile işbirliği ortakları, Sözleşme kapsamında verilen hizmetler ile ilgili olarak alınacak izne istinaden KULLANICI’ya ait e-posta, cep telefonu veya diğer iletişim araçları vasıtası ile elektronik ticari ileti gönderebilir.

6. ELEKTRONİK PARA HESABININ İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER
 • 6.1. TURK, kredi kartı, EFT, havale ve kendisi tarafından belirlenecek diğer fon yükleme kanalları kullanılarak Elektronik Para Hesabı’na para yüklemesi yapılmasını sağlamayı kabul etmektedir.

 • 6.2. KULLANICI, elektronik para hesabını sadece işbu Sözleşmede belirtildiği şekilde ve amaçta kullanacak olup ürün hizmet bedeli tahsilatlarında kullanılamayacaktır.

 • 6.3. TURK, TL yükleme sisteminin kullandırılması karşılığında komisyon adı altında belirtilen ücretlere hak kazanacaktır. KULLANICI, iş bu sözleşmenin akdedilmesinden itibaren herhangi bir zaman içerisinde TURK’un çalışmakta olduğu bankaların herhangi bir sebeple komisyon oranlarını artırmaları veya ekonomik gelişmelerin gerekli kılması durumunda, söz konusu artışın aynı veya farklı oranda TURK Komisyonuna yansıtılabileceğini kabul etmektedir. TURK, işbu Sözleşme’de yapılacak değişiklikler hakkında KULLANICI’yı internet siteleri vasıtası ile bilgilendirecek olup, KULLANICI’nın değişiklik nedeniyle Sözleşmeyi feshetme hakkı bulunmaktadır.

 • 6.4. KULLANICI, Elektronik Para Hesabına kredi kartı ile taksitli para yükleme yolu ile aktarmış olduğu tutarların valörünü beklemeksizin dilediği tarihte belirtmiş olduğu banka hesabına ilgili tutarın transferini talep ederse, ancak TURK tarafından tek taraflı olarak belirlenen komisyon oranları ile işlem ücretlerini ödemek sureti ile işlemin gerçekleştirilmesini sağlayabilir.

 • 6.5. KULLANICI, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliklerde ve 6493 sayılı kanun ve ilgili yönetmelikleri ile BDDK ve TCMB tarafından yayımlanan her türlü düzenleyici işleme uygun şekilde işbu sözleşme ile verilen hizmetleri kullanacağını kabul,beyan ve taahhüt eder. Belirtilen bu düzenlemeye aksi uygulamalar sebebiyle ortaya çıkan her türlü zarar KULLANICI’nın sorumluluğunda olup, KULLANICI böylesi bir zararla TURK’a başvurulması durumunda TURK’u her türlü talep ve davalardan beri kılmayı, TURK’un bu sebeplerle yapmak zorunda kalacağı her türlü masraftan sorumlu olduğunu gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

 • 6.6. Yüklemeler ve yapılan yüklemelerin kullanımı için TURK tarafından tek taraflı olarak limitler konulabilir ve münhasıran TURK’un takdirine bağlı olarak değiştirilebilir. KULLANICI, limiti aşacak şekilde işlem yapması halinde yapılacak işlemden komisyon kesileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

 • 6.7. TURK, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesi hükmü gereğince son işlem tarihinden başlayarak 1(Bir) yıl süresince hiç işlem yapılmamış Elektronik Para Hesabı bakiyesi üzerinden aylık hesap işletim ücreti alabilir.

 • 6.8. KULLANICI, Elektronik Para Hesabının işleyişi kapsamında (burada sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile) TURK ile paylaştığı cep telefonu, elektronik posta adresi, ad, soyad, adres gibi kendisine ait kişisel bilgilerinin doğruluğunu teyit eder, verdiği bilgilerin hatalı olması ya da eksik bildirilmesi sebebiyle tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve doğacak zararlardan dolayı TURK’a hiçbir sorumluluk izafe edilemeyeceğini kabul ve beyan eder.

 • 6.9. KULLANICI tarafından TURK’a bildirilen ve Elektronik Para Hesabı’nda kayıtlı olan KULLANICI’ya ait cep telefonu, elektronik posta adresi, ad, soyad, adres bilgilerinin değişmesi halinde söz konusu değişikliğin TURK’a destek merkezi, internet şubesi veya TURK’un belirleyeceği diğer iletişim kanalları üzerinden bildirilmemesinden doğan zararlardan TURK sorumlu tutulamaz.

7. DELİL SÖZLEŞMESİ

KULLANICI, işbu sözleşme uyarınca tüm işlemlerde, TURK’ un defter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının, elektronik kayıtlarının, sunucu verilerinin, görüntü, telefon ve ses kayıtlarının, faks çıktılarının vs. diğer belgelerinin, TURK yetkililerince düzenlenecek ilgili tutanakların, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve KULLANICI tarafından ibraz edilecek tüm belge ve kayıtların TURK kayıtları ile uyum içinde bulunması koşulu ile hüküm ifade edeceklerini ve bu maddenin H.M.K.Md.193 uyarınca yazılı delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ederler.

8. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESİH
 • 8.1. Sözleşme süresizdir.

 • 8.2. Taraflar, 45 gün öncesinden yazılı bildiriminde bulunarak Sözleşme’yi feshetme hakkına sahiptir. Fesih süresi, fesih bildiriminin karşı tarafa ulaştığı gün başlayacaktır.

 • 8.3. TURK, KULLANICI’nın iş bu sözleşmeden ve Genel Şartlar ve Koşullar Çerçeve Sözleşmesi’nde belirtilen yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde Sözleşme’yi derhal feshetme hakkına sahiptir.

 • 8.4. İşbu Sözleşme’nin feshi, Tarafların tazminat talebinde bulunma hakkına veya Sözleşme’nin sona ermesinin ardından, yürürlükte kalmaya devam edecek olan haklar ve yükümlülüklere halel getirmeyecektir. Bu kapsamda, sözleşmenin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde üçüncü kişilerden gelebilecek harcama itirazı ve iade talepleri gibi KULLANICI’nın sorumluluğunu doğuran hususlar bakımından KULLANICI’nın sorumluluğu devam edecektir.

9. SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK YAPMA USULÜ

TURK, işbu Sözleşme’de ya da bu sözleşmenin bir parçasını teşkil eden diğer sözleşme koşullarında kendi takdirine bağlı olarak ve tek taraflı olarak değişiklik yapabilecektir.

10. TEBLİGAT
 • 10.1. Taraflar, Kart kullanımına ilişkin tüm yazışmaların elektronik ortamda elektronik posta yolu ile yapılacağını kabul ve beyan eder.

 • 10.2. KULLANICI, tebligat adreslerinde ve TURK’a bildirmiş olduğu diğer tüm irtibat bilgilerinde bir değişiklik olması durumunda, söz konusu değişikliği ve yeni tebligat adreslerini derhal ve yazılı olarak TURK’a bildirecektir. Aksi halde, KULLANICI’nın yukarıda yer alan tebligat adreslerine yapılmış ihbarlar,kart teslimatları usulüne uygun ve geçerli şekilde yapılmış sayılacaktır.

11. YETKİ

İşbu Sözleşme’den doğacak uyuşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanacak olup, Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

12. YÜRÜRLÜK

Taraflar, 13 maddeden oluşan işbu Sözleşme’yi kendi gerçek ve serbest iradeleri ile akdettiklerini, işbu Sözleşme’nin içeriğini okuduklarını ve kabul ettiklerini beyan etmektedirler.TURK ELEKTRONİK PARA A.Ş. KULLANICI
  |ADSOYAD|
|TARIH|