Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla TURK Elektronik Para A.Ş. (“Şirket”) ve veri işleyen sıfatıyla TURK Finansal Teknoloji A.Ş. tarafından aydınlatma yükümlülüğününün yerine getirilmesi amacı ile hazırlanmıştır.

İşlenen Kişisel Verileriniz
Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinde yer alan “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ,“ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması’’ hukuki sebeplerine dayalı olarak,

 • Elektronik para kuruluşu sıfatıyla sunulan her türlü ürün ve hizmette kullanılması
 • Kimliğinizi doğrulamak,
  İş süreçlerinin ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Şirket nezdinde yapılan veya aracılık ettiği işlemlerde işlem yapılmadan önce işlem yapanlar ile nam veya hesaplarına işlem yapılanların kimliklerinin tespit edilmesi
 • Şirket nezdinde yapılan veya aracılık ettiği BDDK, TCMB ve MASAK gibi bilgi verme yükümlülüğümüz olan kamu kurumlarınca istenilen bilgilerin 10 yıl süreyle saklanması, raporlanması ve bu kurumların bilgilendirilmesi
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
 • Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi,
 • Denetim faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
 • Hukuki süreçlerin takibi, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Finans, muhasebe ve/veya faturalandırmaya ilişkin süreçlerin takibi,


Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü
Kişisel verileriniz; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar ile, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere Şirket internet siteleri üzerinden iletişim formu/kampanya formu/başvuru formu veya Şirket’in call center merkezi vasıtasıyla toplanarak otomatik veya telefon kaydı alınması yollarıyla işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinde yer alan “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ,“ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması’’ hukuki sebeplerine dayalı olarak,

 • 6493 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar;
  BDDK, MASAK, TCMB ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili kamu tüzel kişilerine
 • Ana hissedarımız,
 • Doğrudan/dolaylı yurt içi iştiraklerimiz,
 • Talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine,
 • Şirket’in elektronik posta hizmetlerine ilişkin teknik altyapısında kullanılan sunucuların yurt dışında olması nedeniyle yurt dışına,
 • Reklam öncesi ve sonrası, lansman öncesi ve sonrası yapılan araştırmalar kapsamında ve bu amaçla ilgili kişinin açık rızası alınması şartıyla Şirket tarafından bu iş için hizmet veren üçüncü kişilere,
 • Şirket tarafından mal ve hizmetlerin pazarlanması amaçlı gönderilmiş/gönderilecek olan ticari elektronik iletiler kapsamında alınması gerekli olan izinlerin; güvenli bir ortamda saklanması, alıcılar tarafından onay ve ret bildirimlerinin yapılabilmesi, şikâyet hakkının kullanılabilmesi amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar
 • Birliği iştiraki olan İleti Yönetim Sistemi’ne, aktarılmaktadır


Veri Sahibi Olarak Başvuru Hakkınız
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi gereği; kişisel verilerinizin;

 1. işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. işlenmişse bilgi talep etme
 3. işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 5. eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 7. aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 8. münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkı kapsamındaki taleplerinizi, kimliğinizi tanımlayan bilgilerle birlikte “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre 0871053107900001 Mersis No’lu TURK Elektronik Para A.Ş.’nin Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi 2405 Sokak No: 5 ÇANKAYA/ANKARA adresine yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta aracılığıyla [email protected] adresine iletebilirsiniz.